Semalt: “Wordpress” funksiýasynyň pluginini nädip döretmeli

Adamlaryň işleýiş plaginini döretmeli bolýan ýagdaýlary köp. Şeýle-de bolsa, ol ýerde gaty az SEO makalasy Wordpress plaginini nädip döretmelidigini düşündirýär.

Andrew Dyhan, bir öňdebaryjy bilermeni tarapyndan üpjün edilen bu SEO goıulan ýylda Semalt bir aýratynlygy eklenti we nähili ýerine döretmek üçin bolsa, bir döreden bolmagy mümkin näme, bir WordPress eklentisi näme öwrenerler. Ilki bilen, işleýiş plaginleri barada has köp bilmekden başlamak möhümdir.

Funksiýa plugin

Pluginler, adatça web sahypaňyza üýtgeşiklikleri we funksiýalary goşýan PHP kod bölekleri. Köp web sahypasynyň eýelerine, bir işi ýerine ýetirmek üçin funksional plugin döretmek arkaly WordPress web sahypalarynda has köp işlemäge kömek edýärler. Mysal üçin, belli bir mesele ýüze çykanda belli bir sahypa gönükdirip bilýän bir plugin döretmek mümkindir. Bir plugin, edil tema faýly ýa-da başga bir tarap ýaly işleýän PHP faýly.

Funksiýa plugin, WordPress mowzugyňyzyň taraplaryny artdyryp biler. Has möhüm koduň böleklerini üýtgetmän, mowzugyň dürli taraplaryny üýtgetmäge mümkinçilik berýär. Bu usulyň bir WordPress ýetmezçiligi, mowzugyňyzy täzeläniňizde, üýtgedeniňizde ýa-da üýtgedeniňizde bu üýtgeşmeleri ýitirip bilersiňiz. Bu usul, gözleýän effektiňize ýarym günlük çözgüt bolup biler. Mundan başga-da, täze plaginiňizde ulanmak üçin skripti saklap bilersiňiz.

WordPress pluginini nädip döretmeli

Funksiýa pluginini döretmek iň amatly işleriň biridir. Ilki bilen, PHP faýllaryny döretmekden we redaktirlemekden ägä bolmaly. Ondan soň, pluginiňizi döretmeli. Papka döredip, oňa PHP faýly goýup bilersiňiz. Faýl we bukja üçin şuňa meňzeş at ulanmak hökmanydyr. Ondan soň jadygöýligi tamamlamak üçin halaýan IDE redaktoryňyz gerek.

WordPress plaginine sözbaşy gerek. Sözbaşy, pluginiň birinji bölegi. Plagin hakda ähli möhüm maglumatlardan ybarat. Plaginiňiziň sözbaşy maglumatlarynda pluginiň ady, pluginiň wersiýasy we beýany bolup biler. Bir sözbaşy mysal bolar;

“Readme” faýlyny pluginiňiz bilen goşmak zerurdyr. Oňa readme.txt faýly diýilýär. Bu ýerden pluginiňizi ýükläp we işjeňleşdirip bilersiňiz.

mass gmail